ရန္ကုန္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၈။
NLD ပါတီပ်က္ပ်ယ္ၿပီဟု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္အေပၚ ကန္႔ကြက္ တရားစြဲဆိုသည့္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို ဦးဥာဏ္ဝင္းႏွင့္ ေရွ႕ေနႏွစ္ဦးတို႔က ေနျပည္ေတာ္ တရားရံုးခ်ဳပ္တြင္ ယေန႔နံနက္က ႏွစ္နာရီၾကာ ေလ်ာက္လဲခ်က္ေပးခဲ့သည္ဟု ေနျပည္ေတာ္တြင္ လက္ရွိရွိေနေသာ ဦးဥာဏ္ဝင္းကေျပာခဲ့ပါသည္။
သူတို႔အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္သည္ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကို အဓိက ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထိုေလွ်ာက္လဲခ်က္ထဲတြင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းစဥ္က စစ္တပ္အာဏာပိုင္မ်ား ထားရွိခဲ့ေသာ ဂတိကဝတ္မ်ားကို ျပန္လည္ ေထာက္ျပခဲ့ သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထိုဂတိကဝတ္မ်ားကု ေထာက္ျပၿပီး NLD ပါတီ၏ တရားဝင္တည္ရွိမႈကို လက္ခံရန္ တရားရံုးခ်ဳပ္ ကို ေလွ်ာက္လဲခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။
သူ႔အေနႏွင့္ ထိုေလွ်ာက္လဲခ်က္ကို တရားရံုးခ်ဳပ္က လက္ခံ လက္မခံကို ရက္အနည္းငယ္အတြင္း အမိန္႔ခ်မွတ္လိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)  

Advertisements