ရန္ကုန္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ။
ပါတီဌာနခ်ဳပ္တြင္ ယေန႔ေန႔လည္ခင္းက ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဒီမိုကေရစီပါတီ ဥကၠဌဦးသုေဝက ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတက် ေရြးေကာက္ပြဲ လံုးဝ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ညီမွ်ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား လံုးဝမရွိပဲ နအဖက သူတို႔၏ ကိုယ္ပြါးပါတီ ႀကံဖြံ႕ကို အာဏာလႊဲေျပာင္း ေပးရန္ အကြက္ခ် စီစဥ္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။
ဒီမိုကေရစီပါတီတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းႏွင့္ဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကေသာ ဦးႏု ၊ ဦးဘေဆြႏွင့္ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းတို႔၏ သမီးမ်ားလည္းပါဝင္ၿပီး ၿပီးခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၄၇ ေနရာဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ၃ေနရာသာ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါသည္။
ၿပီးခဲ့ေသာ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ရက္ေန႔က ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တရားမမွ်တမႈကို မီဒီယာမ်ားသို႔ ထုတ္ေဖၚမေျပာရန္ တားျမစ္ခ်က္ကို လွ်စ္လွ်ဴရႈကာ ဦးသုေဝက ၇မ်က္ႏွာပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ တရားမမွ်တမႈမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ ဘက္လိုက္မႈမ်ားကိုပါ ထုတ္ေဖၚခဲ့ပါသည္။
ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ေဝးလံေသာေဒသမ်ားရွိ လယ္သမားမ်ားကို ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက ႀကံဖြံ႕ကိုမဲေပးရန္ ဖိအားေပး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပံုမ်ားကိုလဲ ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မ်ားစြာေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လယ္သမားမ်ားကို ႀကံဖြံ႕ကို မဲမေပးလွ်င္ အမေတာ္ေၾကးႏွင့္ ေျမၾသဇာမ်ား ထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ဟု အာဏာပိုင္မ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္ဟုလည္း ဆိုပါသည္။
ထို႔အတူ ဝန္ထမ္းမ်ား ၊ စစ္သားမ်ား၊ ရဲမ်ား၊ မီးသတ္သမားမ်ားႏွင့္ စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ားကို ႀကိဳတင္မဲ အျဖစ္ႀကံဖြံ႕တို႔၏ မဲပံုးထဲ ထည့္ရန္ တရားမဝင္ ဖိအားေပးခဲ့သည္ဟုလည္း ဆိုပါသည္။ ထိုႀကိဳတင္မဲ စာရင္းမ်ား အားလံုးတြင္ အျခားပါတီမ်ားကို မဲမေပးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု ေျပာပါသည္။
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးအရ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လံုးဝတရားမွ်တျခင္း မရွိပဲ စစ္အစိုးရသည္ သူတို႔ပါတီ အႏိုင္ရရန္ မတရားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။
ထို႔အတူ ဒိမိုကေရစီပါတီ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းးအလဲမ်ား ေပၚေပါက္လာ သည္အထိ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဆိုပါသည္။
သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္သည့္အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာကို ေပးပို႔ခဲ့သလို ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဆိုပါသည္။
ထိုသို႔ ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုမႈ အမ်ားအျပား ရွိေနေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကမူ ႀကံဖြံ႕ပါတီသည္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၁၅၈ေနရာတြင္ ၈၈၂ ေနရာ (၇၆.၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္း) ျဖင့္ အႏိုင္ရရွိသြားသည္ ဟု ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။ သူတို႔ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၅၉ ေနရာ၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၂၉ေနရာ၊ တိုးေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ၄၇၇ ေနရာႏွင့္ တိုင္းရင္းသာ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၇ ေနရာ အႏိုင္ရခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

Advertisements