ရန္ကုန္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ ။
ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဗဟိုတရားရံုခ်ဳပ္က NLD မွ ပါတီဖ်က္သိမ္းသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ ေၾကျငာခ်က္ အေပၚ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္အတြက္ တရားစြဲဆိုႏိုင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက ပယ္ခ် လိုက္သည္ဟု သိရပါသည္။
ထို႔အတြက္ ဗဟိုတရားရံုးခ်ဳပ္က အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးရာတြင္ NLD ပါတီသည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္က စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ပထဦးဆံုးအႀကိမ္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ေသာ္လည္း နအဖ မွ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ေရး ဥပေဒ အရ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔ အထိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရန္ ေၾကျငာထားသည့္အေပၚ မွတ္ပံုတင္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္အတြက္ ပ်က္ျပယ္ၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ တရားစြဲဆိုမႈကို ပယ္ခ်ေၾကာင္း အမိန္႔ ခ်မွတ္ခဲ့သည္ဟု ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။
တရားနည္းလမ္းမက်ေသာ ဥပေဒထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ကန္႔ကြက္ရန္ တရားစြဲဆိုခဲ့မႈ အေပၚ ထိုတရားနည္းလမ္း မက်ေသာ ဥပေဒ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရပင္ ပယ္ခ်ခဲ့သည္ဟူေသာ အမိန္႔မွာ သူႀကီးကို မႀကိဳက္၍ ၿမိဳ႔ပိုင္ထံ တရားစြဲသည့္ အမႈကို သူႀကီး၏ အမိန္႔ျဖင့္ပင္ ပယ္ခ်သည္ဟူေသာ လုပ္ရပ္မ်ဳိးပင္ျဖစ္ပါသည္။
NLD သည္ ကိစၥရပ္အားလံုးတြင္ ဥပေဒနည္းလမ္းတက် ျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို တရားစြဲၿပီး ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ခံေစခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္အပါအဝင္ ယခု ပါတီရပ္တည္ေရး ကိစၥအတြက္ တရားစြဲဆိ္ုရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈတြင္လည္း တရားဥပေဒ၏ မွ်တေသာ အခြင့္အေရးကို ခံစား ခဲ့ရျခင္း မရွိခဲ့ပါ။
ထိုကဲ့သို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ တရားမွ်တမႈကို လိုလားေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက မည္သို႔ပင္ ကန္႔ကြက္ေစကာမူ နအဖက ခန္႔ထားေသာ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ဥပေဒမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး နအဖမွ ခိုင္းသည့္အတိုင္း ေပးအပ္လာသည့္ အမိန္႔စာမ်ားကို ဖတ္ၾကားေပးခဲ့ၾကပါသည္။
ထိုေၾကာင့္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ NLD ပါတီႏွင့္ ႏိုဘဲလ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ထိုအေျခအေနမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေရးႏွင့္ NLD ပါတီ ဆက္လက္ ရပ္တည္ေရးအတြက္ ရုန္းကန္တိုက္ပြဲဝင္ရလိမ့္မည္ဟု ႏိုင္ငံေရး အကဲခတ္သူမ်ားက သံုးသပ္ေနၾကပါသည္။

ျပည္တြင္း သတင္းထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

Advertisements