ယေန႔ မတ္လ ၄ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ေသာ NLD ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္တြင္ NLD က ျပညန္သူ႔ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရမဟုတ္ပဲ သံုးစြဲႏိုင္ရန္ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၁ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္အေပၚ ေဝဖန္ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

NLD ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

Photobucket

Advertisements